Публічна оферта на здійснення нотаріусом платежів від імені клієнта

Договір доручення

місто Київ, Україна, 30 січня 2023 року

Платник, він же особа, що звернулась до приватного нотаріуса Сперчун О.О. (надалі іменується «Довіритель»)  за вчиненням нотаріальної дії, реєстраційної дії, консультації, отримання іншої послуги, можливість надання якої передбачено чинним законодавством України та яку має право надати нотаріус (надалі іменується «Послуга, Послуги»), з одного боку, та Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сперчун Олександр Олександрович (надалі іменується «Повірений»), з другого боку, уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про наступне.

  1. Цей документ є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір на умовах, що встановлені приватним нотаріусом Сперчун О.О. (надалі – «нотаріус»), і застосовується у випадку вчинення нотаріусом Послуг за звернення Довірителя (Акцепт). З моменту здійснення акцепту Довіритель вважається ознайомленим і таким, що прийняв всі умови даної оферти. Публічна пропозиція Нотаріуса набирає чинності з дати її розміщення на Інтернет-сторінці www.enotar.kyiv.ua і діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання публічної пропозиції в цілому чи в частині. Цей документ є обов’язковими для виконання сторонами Договору, як Довірителем, так і Повіреним.
  2. За цим Договором Повірений безоплатно зобов’язується за зверненням Довірителя, від його імені та коштом Довірителя здійснити такі юридичні дії: Здійснити оплату, за необхідності, усіх обов’язкових платежів, оплата яких необхідна для надання нотаріусом Послуг(-и) (в том числі оплатити ПДФО, Військовий збір, збір з операцій купівлі-продажу до ПФУ, адміністративний збір, плату за прискорення заяв у сфері державної реєстрації, плату за використання відомостей Єдиних та Державних реєстрів, плату за внесення відомостей Єдиних та Державних реєстрів тощо).
  3. За здійснення дій, визначених у п. 2 цього Договору, Повірений не отримує оплати. Цей договір є безоплатним.
  4. Повірений зобов’язаний: а) здійснити юридичні дії, визначені у п. 2 цього Договору, відповідно до вимог Довірителя; на умовах, найбільш вигідних для Довірителя; б) повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення за цим Договором; в) залучати, за необхідності, уповноважених представників Довірителя до виконання доручення; г) в 30 денний строк передати Довірителю усі квитанції про оплату  у зв’язку з виконанням Повіреним своїх зобов’язань за цим Договором (здійсненням юридичних дій, визначених у п. 2 цього Договору);
  5. Довіритель зобов’язаний: а) забезпечити Повіреного усіма необхідним засобами, необхідними для виконання Повіреним його зобов’язань за цим Договором; б)забезпечити Повіреного  грошовими коштами у необхідному розмірі  для оплати платежу (-ів) та банківської комісії за здійснення платежу (-ів) та реквізитами для оплати усіх необхідних платежів;  в) забезпечити за необхідності участь своїх уповноважених представників у виконанні Повіреним його зобов’язань за цим Договором; г) негайно прийняти від Повіреного всі результати виконання останнім його зобов’язань за цим Договором.
  6. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
  7. Усі спори, пов’язані з цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.
  8. За необхідності визначаються умови щодо права Повіреного передати виконання доручення іншій особі (заміснику) із зазначенням цієї особи; щодо встановлення виключного права Повіреного на вчинення від імені та коштом Довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених Договором; щодо строку дії такого доручення та (або) території, у межах якої є чинним виключне право Повіреного та інші умови, якщо цього вимагають особливості конкретного доручення.
  9. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

Приватний нотаріус Сперчун О.О.